Isabella Campion

7km

2018-11-15, Thursday (1km - Female U16)
2018-11-22, Thursday (1.5km - Female U16)
2018-11-29, Thursday (1.5km - Female U16)
2018-12-06, Thursday (1.5km - Female U16)
2018-12-13, Thursday (1.5km - Female U16)

Frequently close competitors

Henry Reyes
    2018-11-22, Thursday Summer Swim Series - Race 04 (1.5km): You won by 9.6%
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 4.4%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 6.1%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): They won by 3.2%

Susan Pilkington
    2018-11-22, Thursday Summer Swim Series - Race 04 (1.5km): You won by 28.8%
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 27.8%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 27.5%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 21.6%

Rowan Keane
    2018-11-22, Thursday Summer Swim Series - Race 04 (1.5km): You won by 35.9%
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 29.3%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 29.6%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 20.9%

Diana Glenie
    2018-11-15, Thursday Summer Swim Series - Race 03 (1km): You won by 31.7%
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 41.1%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 33.5%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 31.1%

Anna Mcrae
    2018-11-15, Thursday Summer Swim Series - Race 03 (1km): You won by 48.1%
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 45.4%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 42.1%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 31.6%

Sunny Sun
    2018-11-22, Thursday Summer Swim Series - Race 04 (1.5km): They won by 0.2%
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): They won by 3.1%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 0.5%

Adam Grogan
    2018-11-15, Thursday Summer Swim Series - Race 03 (1km): You won by 8.3%
    2018-11-22, Thursday Summer Swim Series - Race 04 (1.5km): You won by 11.0%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 4.6%

Rochelle Bradley
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 18.4%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 14.1%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 7.2%

Garry Downs
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 14.6%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 17.2%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 8.6%

David Bevan
    2018-11-22, Thursday Summer Swim Series - Race 04 (1.5km): You won by 35.2%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 36.3%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 27.1%

Alison Feeney
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 38.4%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 36.1%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 25.4%

Liz Stewart
    2018-11-22, Thursday Summer Swim Series - Race 04 (1.5km): You won by 40.3%
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 38.2%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 35.6%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 28.9%

Cassie Benseman
    2018-11-22, Thursday Summer Swim Series - Race 04 (1.5km): You won by 45.1%
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 39.0%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 36.9%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 30.6%

Wouter Faurie
    2018-11-22, Thursday Summer Swim Series - Race 04 (1.5km): You won by 51.1%
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 40.7%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 38.2%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 28.9%

Kathryn Johnstone
    2018-11-15, Thursday Summer Swim Series - Race 03 (1km): You won by 40.2%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 35.5%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 32.3%

Jane Deville
    2018-11-22, Thursday Summer Swim Series - Race 04 (1.5km): You won by 44.5%
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 39.3%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 38.2%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 31.6%

Robert Butcher
    2018-11-22, Thursday Summer Swim Series - Race 04 (1.5km): You won by 47.1%
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 41.7%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 39.7%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 32.4%

Maria Rastberg
    2018-11-22, Thursday Summer Swim Series - Race 04 (1.5km): You won by 44.2%
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 41.6%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 41.4%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 33.6%

Paulien Vloedbeld
    2018-11-22, Thursday Summer Swim Series - Race 04 (1.5km): You won by 58.1%
    2018-11-29, Thursday Summer Swim Series - Race 05 (1.5km): You won by 47.0%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 52.1%
    2018-12-13, Thursday Summer Swim Series - Race 07 (1.5km): You won by 39.1%

Kyle Chen
    2018-11-15, Thursday Summer Swim Series - Race 03 (1km): You won by 0.7%
    2018-12-06, Thursday Summer Swim Series - Race 06 (1.5km): You won by 0.6%