Nastassia Randell

10.5km

2018-11-04, Sunday (1.5km - Female 20 to 29)
2018-11-22, Thursday (1.5km - Female 20 to 29)
2018-11-29, Thursday (1.5km - Female 20 to 29)
2018-12-13, Thursday (1.5km - Female 20 to 29)
2018-12-20, Thursday (1.5km - Female 20 to 29)
2019-01-17, Thursday (1.5km - Female 20 to 29)
2019-01-31, Thursday (1.5km - Female 20 to 29)

Frequently close competitors

Elizabeth Brennan
    2018-11-22, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 04 (1.5km): They won by 6.3%
    2018-11-29, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 05 (1.5km): You won by 2.9%
    2018-12-13, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 07 (1.5km): You won by 1.2%
    2018-12-20, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 08 (1.5km): You won by 2.2%
    2019-01-17, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 09 (1.5km): They won by 0.3%
    2019-01-31, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 10 (1.5km): You won by 0.4%

Georgia Brackebush
    2018-11-22, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 04 (1.5km): They won by 8.7%
    2018-11-29, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 05 (1.5km): They won by 6.1%
    2018-12-13, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 07 (1.5km): They won by 9.4%
    2018-12-20, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 08 (1.5km): They won by 1.7%
    2019-01-17, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 09 (1.5km): They won by 13.0%
    2019-01-31, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 10 (1.5km): They won by 6.2%

Judy Beere
    2018-11-04, Sunday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 01 (1.5km): You won by 14.7%
    2018-11-22, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 04 (1.5km): You won by 14.8%
    2018-11-29, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 05 (1.5km): You won by 25.5%
    2018-12-20, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 08 (1.5km): You won by 13.5%
    2019-01-17, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 09 (1.5km): You won by 6.4%
    2019-01-31, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 10 (1.5km): You won by 26.1%

John Wells
    2018-11-04, Sunday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 01 (1.5km): You won by 6.4%
    2018-11-22, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 04 (1.5km): You won by 3.1%
    2018-11-29, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 05 (1.5km): You won by 10.9%
    2019-01-17, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 09 (1.5km): You won by 4.2%
    2019-01-31, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 10 (1.5km): You won by 10.0%

Mel Rea
    2018-11-29, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 05 (1.5km): You won by 15.4%
    2018-12-13, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 07 (1.5km): You won by 10.9%
    2018-12-20, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 08 (1.5km): You won by 14.9%
    2019-01-17, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 09 (1.5km): You won by 2.4%
    2019-01-31, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 10 (1.5km): You won by 11.3%

Rosie Wallis
    2018-11-04, Sunday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 01 (1.5km): You won by 9.2%
    2018-11-29, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 05 (1.5km): You won by 18.7%
    2018-12-20, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 08 (1.5km): You won by 12.0%
    2019-01-17, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 09 (1.5km): You won by 2.6%
    2019-01-31, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 10 (1.5km): You won by 13.5%

Raewyn Fortes
    2018-11-04, Sunday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 01 (1.5km): You won by 21.4%
    2018-11-22, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 04 (1.5km): You won by 15.4%
    2018-12-13, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 07 (1.5km): You won by 21.9%
    2019-01-17, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 09 (1.5km): You won by 11.8%
    2019-01-31, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 10 (1.5km): You won by 19.2%

Paul Weatherly
    2018-11-04, Sunday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 01 (1.5km): They won by 28.4%
    2018-11-22, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 04 (1.5km): You won by 2.2%
    2018-12-13, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 07 (1.5km): You won by 11.6%
    2018-12-20, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 08 (1.5km): You won by 8.7%

Tim Rea
    2018-11-04, Sunday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 01 (1.5km): They won by 18.9%
    2018-11-29, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 05 (1.5km): They won by 11.0%
    2018-12-13, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 07 (1.5km): They won by 15.8%
    2018-12-20, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 08 (1.5km): They won by 10.5%

Kailen Brackebush
    2018-11-22, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 04 (1.5km): They won by 20.1%
    2018-11-29, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 05 (1.5km): They won by 19.7%
    2018-12-20, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 08 (1.5km): They won by 17.2%
    2019-01-17, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 09 (1.5km): They won by 25.7%

Steve Brennan
    2018-11-22, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 04 (1.5km): They won by 23.5%
    2018-11-29, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 05 (1.5km): They won by 26.8%
    2018-12-13, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 07 (1.5km): They won by 23.0%
    2018-12-20, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 08 (1.5km): They won by 22.2%

Sharon Campbell
    2018-12-13, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 07 (1.5km): You won by 11.6%
    2019-01-17, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 09 (1.5km): You won by 0.6%
    2019-01-31, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 10 (1.5km): You won by 13.3%

Ilona Walton
    2018-11-29, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 05 (1.5km): You won by 13.3%
    2018-12-13, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 07 (1.5km): You won by 7.0%
    2018-12-20, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 08 (1.5km): You won by 10.0%

Abbie Winder
    2018-11-22, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 04 (1.5km): You won by 16.3%
    2019-01-17, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 09 (1.5km): You won by 18.9%
    2019-01-31, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 10 (1.5km): You won by 23.5%

Mike Dance
    2018-11-29, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 05 (1.5km): You won by 23.9%
    2018-12-13, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 07 (1.5km): You won by 12.1%
    2019-01-31, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 10 (1.5km): You won by 27.1%

Janet Wooding
    2018-12-20, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 08 (1.5km): You won by 34.6%
    2019-01-17, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 09 (1.5km): You won by 22.2%
    2019-01-31, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 10 (1.5km): You won by 23.4%

Andrew Mcculloch
    2018-12-13, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 07 (1.5km): You won by 5.0%
    2018-12-20, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 08 (1.5km): You won by 3.4%

Xavier Le Gal La Salle
    2018-12-20, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 08 (1.5km): You won by 5.5%
    2019-01-17, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 09 (1.5km): You won by 3.4%

Mason King
    2018-12-13, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 07 (1.5km): They won by 11.1%
    2019-01-31, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 10 (1.5km): They won by 8.2%

Cheyenne Leith-mckinley
    2018-11-29, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 05 (1.5km): They won by 8.4%
    2019-01-17, Thursday G.J Gardner Homes Orewa Beach Series - Race 09 (1.5km): They won by 14.2%