Sacha Mcleod

5km

2018-11-08, Thursday (1.5km - Female U16)
2019-01-26, Saturday (2km)
2019-02-07, Thursday (1.5km - Female U16)

Frequently close competitors

Henry Reyes
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): They won by 4.2%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): They won by 9.6%

Jack Melhuish
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): They won by 13.2%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): They won by 11.8%

Susan Pilkington
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 12.2%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 13.3%

Julie Salt
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 16.6%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 10.8%

Aimee Blackmore
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 10.9%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 16.8%

Rowan Keane
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 14.6%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 17.8%

Sheryl Desjardines
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 18.1%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 15.8%

Zara Jancys
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 17.1%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 17.3%

David Bevan
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 17.9%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 18.1%

Karen Evans
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 18.1%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 18.5%

Liz Stewart
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 17.5%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 20.0%

Stuart Jones
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 19.2%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 20.1%

Alison Feeney
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 21.3%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 18.5%

Philippa Searle
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 19.5%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 23.9%

Jason Orr
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 24.4%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 19.4%

Maria Rastberg
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 21.9%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 21.9%

Paul Molyneux
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 25.8%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 18.4%

Jane Deville
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 21.3%
    2019-02-07, Thursday Summer Swim Series - Race 12 (1.5km): You won by 25.0%

Harriet Lamb
    2019-01-26, Saturday Blue Lake Multisport Festival (2km): They won by 0.1%

Rhonda Lee
    2018-11-08, Thursday Summer Swim Series - Race 02 (1.5km): You won by 0.2%