Frans Eijsermans

4.5km

2018-12-12, Wednesday (2km - Male Under 30)
2019-02-06, Wednesday (2.5km - Male Under 30)

Frequently close competitors

Anthony Dowd
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): You won by 12.1%
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 7.8%

Megan Carr
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): You won by 9.7%
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 11.8%

Donald Coley
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): You won by 9.2%
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 15.2%

Corrina Connor
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): You won by 4.9%
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 20.2%

Jon Muller
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): They won by 0.7%
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 24.5%

Caitriona Lewis
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): You won by 26.9%
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 0.5%

Niels Madsen
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): You won by 15.6%
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 13.1%

Karen Jenkinson
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): You won by 29.8%
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 0.2%

Andrew Scott
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): You won by 17.9%
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 14.2%

Lizzy Bunckenburg
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): They won by 6.8%
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 28.3%

Dominic Walton France
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): You won by 30.4%
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 5.2%

Ben Lavigne
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): They won by 10.4%
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 33.5%

Stephen Treacher
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): You won by 42.3%
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): You won by 2.1%

Austen Dean
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): They won by 13.0%
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 33.7%

Andrea Sumner
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 0.2%

Saki Hannah
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): You won by 0.6%

Matt Penney
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): You won by 0.9%

Helen Bradford
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 1.4%

Natalie Smith
    2018-12-12, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 2 (2km): You won by 1.9%

Shaun Mccarthy
    2019-02-06, Wednesday Splash and Dash Wellington - Race 5 (2.5km): They won by 2.2%